Start od the content

Educational aims

Objectius del Grau en Nutrició Humana i Dietètica

El pràcticum és un sistema de pràctiques tutelades en empreses del ram de l'alimentació i en institucions sanitàries vinculades al camp de la nutrició clínica. En el nostre centre se li ha donat un protagonisme molt especial, ja que se l'ha considerat com una manera pràctica de formació real i com un esquema per explorar i submergir-se en el món laboral relacionat amb la professió a la qual dóna accés el títol de grau en Nutrició Humana i Dietètica.

El pràcticum va enfocat a l'adquisició i desenvolupament de competències transversals en la realització de pràctiques en l'àmbit clínic, administratiu o de salut pública relacionades amb la nutrició humana i amb la dietètica en la salut i en la malaltia (hospitals, centres d'assistència primària o sociosanitaris, organitzacions comunitàries, indústries alimentàries i de restauració col·lectiva).

Objectius del Grau en Fisioteràpia

Tot i que el Pràcticum s’inicia en el 3r Semestre del Grau, s’han realitzat Aules d’Habilitats i experiències pràctiques durant el 1r, 2n i 3r curs del Grau. En els següents punts especifiquem la planificació del Pràcticum, però hem de recordar, que les Aules d’Habilitats es realitzen durant tots els cursos del Grau.

Les classes que es fan a les aules d’habilitats són sessions pràctiques on l'estudiant ha de fer una aplicació directa davant determinades tècniques, procediments, palpacions o avaluacions amb el major realisme possible, però en un marc simulat, sense implicar al pacient.

Els estudiants realitzaran les pràctiques externes en diferents institucions de salut, serveis i especialitats per poder assumir les competències (coneixements, habilitats i actituds). Aquestes s’assumiran gradualment.

Aquest pràcticum es realitzarà en institucions de l’àmbit de la fisioteràpia hospitalària, domiciliària i ambulatòria, en centres d’atenció primària, en centres de discapacitats, en residències i centres geriàtrics, en mútues d’accidents laborals i en clubs esportius.

L’alumne realitzarà les practiques cinc dies a la setmana en torn de matí o tarda depenent del servei i l’assignació del coordinador. La programació i distribució dels alumnes en pràctiques clíniques les farà els coordinador del pràcticum i les posarà en coneixement amb antelació als alumnes i als centres receptors.