Top of the page
Start od the content

Resources for learning

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat. 

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior:http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Programa NÈSTOR: L'objectiu és donar suport a l'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà.

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bib.udl.cat). També disposa de la Biblioteca digital que possa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia
  • La Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia  forma part del Campus de Ciències de la Salut i està ubicada al Carrer de Montserrat Roig, 2,  25198 de Lleida,  és un edifici de recent construcció de 4 plantes, on hi ha: 5 aules, 3 seminaris, 2 aules de demostració (laboratori), per a pràctiques clíniques simulades, el Consell de l’Estudiantat, el Departament d’Infermeria i la Consergeria.

També estan ubicades: la Biblioteca “Jaume d’Agramunt” i les aules d’informàtica de Ciències de la Salut.

  La Facultat de Medicina, també està ubicada en el mateix recinte on disposem de dependències complementàries d’ús comú per ambdues Facultats, com:
- L'àrea de Gestió Acadèmica (negociat d'alumnes de alumnos)
- Àrea Econòmica
- Aula Magna
- Aules
- Sala d'estudis
- Seminaris
- Servei de repografia
- Punt d'informació del Campus
- Dependèncias del Decanat de la Facultat (entresol)
- Coordinació
- Sala de Juntes de la Facultat (E-06) 

Al 3r. pis de la Facultat de Medicina s'ha incorporat una aula especial on els alumnes del Grau en Fisioteràpia realitzen les pràctiques simulades.

  L’experiència clínica de l’estudiantat d’infermeria i de fisioteràpia està garantida per la realització de pràctiques en els serveis de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, situat dins del campus en el qual el nostre Centre compta amb una Unitat Docent de suport per a les pràctiques clíniques. En aquesta Unitat Docent s’hi troba, a més de les aules, la sala d’usuaris d’i nformàtica, el Laboratori d’Habilitats, els despatxos del professorat del Departament d’Infermeria; així com la Unitat de Recerca Biomèdica i una cafeteria. Les pràctiques es realitzen també a l’Hospital Santa Maria, als centres d’Atenció Primària de Salut de diferents localitats de la província, i també en centres sociosanitaris i clíniques privades.
 
Totes les aules d'informàtica estan dotades d’instal·lació fixa de canó digital per a connexió a l'ordinador i pantalla de projecció. Aquestes aules tenen, en determinades hores, personal de suport a l'alumnat (becaris).

La majoria d’aules tenen: ordinador fix, megafonia, instal·lació de so amb amplificador i altaveus, instal·lació fixa de canó digital per a connexió a l'ordinador i pantalla de projecció.

A totes les aules hi ha punts de connexió a la xarxa informàtica de la UdL, a més de la connexió Wi-Fi, que es pot utilitzar en tots els espais comuns i a les aules d'informàtica.
 

Laboratoris estan situats a la Facultat de Medicina (Seu Central). 
- L'aula de microscòpia, amb 25 microscopis binoculars, un videomicroscopi, lupes binoculars, un microscopi de fluorescència i un de contrast de fase.
- Un laboratori polivalent per a la preparació de mostres de microscòpia, cultius cel·lulars i la realització de pràctiques de microbiologia, genètica i biologia molecular.
- Un laboratori per a realització de pràctiques de bioquímicca, fisiologia i biofísica.

L' Osteoteca també està situada a l'edifici de la Facultat de Medicina (Seu Central), amb 6 taules hexagonals d'estudi, 4 negatoscopis (2 de 4 cossos i 2 de 2 cossos) i un sistema de projecció per ordinador.

Sala de dissecció. Situada a la Facultat de Medicina (Seu Central), amb tres estances:
- Àrea d'entrada, amb rentamans.
- Àrea docent, amb 5 taules de dissecció, una taula de microdissecció, 3 negatoscopis (de 4 cossos cada un), i un sistema de projecció per ordinador.
- Àrea tècnica, amb les cambres frigorífiques i tots els dispositius necessaris per preparar i emmagatzemar els cadàvers i les disseccions.

Àrea docent específica de simulacions clíniques Situada a la Unitat Docent de l'HUAV. Està formada per sis dependències, dues dels quals es destinen als simuladors robotitzats d'alta gamma (tipus SIMAN® i AKM8481-S®) i la resta d'espais simulen consultes i una sala d'operacions.

Aula de videoconferencies  A l'Edifici Annex a la Unitat Docent de l'HUAV.