Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Recursos per a l'aprenentatge

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat. 

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior:http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Programa NÈSTOR: L'objectiu és donar suport a l'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà.

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bib.udl.cat). També disposa de la Biblioteca digital que possa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia
CAMPUS UNIVERSITARI D'IGUALADA

Al Campus Igualada-UdL la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia es troba a La Teneria (Pl. del Rei, 15-08700 Igualada).

Aules docents. 2 amb capacitat per 50 alumnes, 2 amb capacitat per 28 alumnes, 1 amb capacitat per 36 alumnes, 1 amb capacitat per 27 alumnes i 1 amb capacitat per 24 alumnes.

Aules seminaris. 1 amb capacitat per 30 alumnes, 1 amb capacitat per 29 alumnes, 1 amb capacitat per 28 alumnes.  

Les aules disposen de dues pissarres blanques, i en cada aula hi ha instal·lat de forma fixa un projector interactiu i multimèdia de curta distancia i un ordinador sobretaula per al professor connectat a la xarxa informàtica del centre.

Aula amb lliteres. Per tal que els estudiants tant del Grau d’Infermeria com del Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia puguin realitzar sessions teòrico-pràctiques o practicar habilitats, en un aula totalment preparada i habilitada al mateix centre on s’imparteix la part teòrica de les assignatures.

Els espais/recursos destinats als estudiants del Grau d’infermeria, s’ubiquen a la segona planta de l’edifici. Mentre que els destinats al doble Grau de Fisioteràpia i Nutrició, s’ubiquen a la tercera planta de l’edifici.

En aquest mateix edifici es troben situats els despatxos corresponents al professorat.

Zones comunes. Equipades amb cadires, taules i sofàs, que permeten la reunió dels alumnes entre classes o la possibilitat de realitzar treballs en grups. En aquestes zones comunes també hi ha disponible una impressora-fotocopiadora per l’ús dels estudiants.

Sala d’estudis. Amb capacitat per a 12 persones.

Sala d’actes. Situada a la planta baixa, amb una capacitat per unes 60 persones, on es poden realitzar presentacions, exàmens o qualsevol activitat que impliqui una afluència d’assistents més gran.

El mobiliari no està subjectat a terra, fet que permet una major versatilitat a l’aula i, per tant, una millor aplicació de les noves metodologies docents que permeten a l’estudiant assolir les competències i habilitats dels nous plans d’estudis.

Addicionalment, la ciutat d’Igualada disposa d’altres instal·lacions per la docència, ubicades al Pla de la Massa (Av. Pla de la Massa, 8 – 08700 Igualada).

En aquesta seu és on es fan les classes de titulacions relacionades amb les enginyeries de l’Escola Politècnica Superior i la Facultat de Dret, Economia i Turisme. Compta amb: 

-           11 Aules docents, amb capacitat global de 365 persones.

-           Laboratoris d’investigació.

-           1 Aula d’informàtica amb un total de 24 ordinadors

-           Sala Fwgood, que s’utilitza habitualment de menjador i sala d’estudis pels estudiants.

-           1 Sala d’actes totalment equipada.

-           1 Biblioteca totalment equipada.

Aula d’informàtica. La Teneria disposa d’una aula d’informàtica equipada amb 24 ordinadors on els alumnes poden fer servir totes les eines tecnològiques que la Universitat de Lleida ofereix als seus alumnes per donar un valor afegit als seus estudis i poder ampliar els seus coneixement consultant fons/bases de dades informàtiques, entre d’altres recursos dels que disposa. Oferint també la possibilitat de poder realitzar treballs que necessiten suport informàtic al mateix centre on s’imparteix la teoria corresponent.

L’aula disposa de dues pissarres blanques, un projector instal·lat de forma fixa al sostre de l’aula i un ordinador fixa per al professor.

Biblioteca. Ubicada al Pla de la Massa disposa del material bibliogràfic necessari per al desenvolupament de les tasques relacionades amb l’estudi, la recerca i la docència i forma part de la xarxa de biblioteques de la UdL. Compta amb una extensió de 340 m2, i disposa de 43 punts de lectura (a falta de redistribuir millor l’espai), diversos ordinadors i una impressora-fotocopiadora. 

El fons de la biblioteca està especialitzat en adoberia, química, enginyeria industrial, i paper i arts gràfiques, matèries que s’imparteixen a l’EEI. Actualment, conté un fons de 6032 documents (entre llibres recomanats a les guies docents, obres de referència, normativa tècnica, revistes, directoris, congressos, etc.), 22 títols de revistes tècniques, de les quals 12 les té subscrites i 10 són gratuïtes i es reben periòdicament, així com els treballs de fi de grau. 

4DHealth (Passeig Verdaguer 130 – 08700 Igualada). És un centre de referència en l’àmbit de la simulació clínica, on els estudiants realitzen una part de les seves pràctiques. És el primer hospital simulat d’Europa amb escenaris gairebé reals. El centre, on tot és real excepte els pacients, s’ha creat amb l’objectiu de reduir els errors humans en l’àmbit de la salut. Està ubicat a les instal·lacions de l’antic Hospital d’Igualada i disposa de més de 3.000 m2 de superfície distribuïts en 3 plantes, que inclou passadissos, sales d’espera i ascensors. Les instal·lacions compten amb els equipaments mèdics corresponents i sistemes audiovisuals que permeten veure i escoltar tota activitat al centre. La finalitat és la formació  pre-clínica dels estudiants basada en la seguretat del pacient i la simulació.

Això suposa un valor afegit pel fet que en cas de necessitat, hi ha la possibilitat de poder utilitzar aquestes instal·lacions per realitzar determinats actes, classes o activitats.

CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT (UdL)
 
Biblioteca de Jaume d'Agramunt de Ciències de la Salut. Va ser inaugurada en la seva nova ubicació dins l’Edifici de la Facultat d’Infermeria el 26 de febrer de 1999 i l’abast temàtic del seu fons comprèn matèries de les diferents branques de la medicina, la infermeria, la fisioteràpia, la nutrició i la dietètica, la psicologia, així com les ciències biomèdiques.Té una superfície total de 722 m2 i uns 200 llocs de lectura distribuïts entre punts de lectura en sala (171), punts d’accés informàtic (25) i un Espai de treball col·laboratiu amb capacitat fins a 6 persones. Així mateix disposa de diferents dispositius electrònics prestables a la comunitat universitària: 4 ordinadors portàtils, 3 tablets, 2 lectors de llibres digitals i 5 memòries USB.
 
Sales d'estudi. L'Edifici Polivalent, o aulari, és un edifici del campus que pot ser utilitzat per tots els centres educatius i serveis de la Universitat, així com per totes les unitats del campus. Hi ha algunes aules d’estudi, així com disposició de taules i cadires als espais oberts (vestíbuls), amb connexió a la xarxa Wi-Fi i endolls per als ordinadors portàtils dels usuaris.

Sales d’informàtica a disposició dels usuaris: Ubicades al soterrati de la Facultat d'Infermeria hi han 3 sales. El sistema operatiu que s'utilitza es  Linuyx (Fedora 14) /Windones XP
 

Servei de copisteria. Està situat a l’Edifici de la Facultat de Medicina. És un servei que ofereix impressió, fotocòpies, enquadernacions i material escolar, entre altres. A més a més, el professorat de cada grau pot deixar-hi el seu material per tal de facilitar-hi l’accés de l’alumnat.
  • La Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia  forma part del Campus de Ciències de la Salut i està ubicada al Carrer de Montserrat Roig, 2,  25198 de Lleida,  és un edifici de recent construcció de 4 plantes, on hi ha: 5 aules, 3 seminaris, 2 aules de demostració (laboratori), per a pràctiques clíniques simulades, el Consell de l’Estudiantat, el Departament d’Infermeria i la Consergeria.

També estan ubicades: la Biblioteca “Jaume d’Agramunt” i les aules d’informàtica de Ciències de la Salut.

  La Facultat de Medicina, també està ubicada en el mateix recinte on disposem de dependències complementàries d’ús comú per ambdues Facultats, com:
- L'àrea de Gestió Acadèmica (negociat d'alumnes de alumnos)
- Àrea Econòmica
- Aula Magna
- Aules
- Sala d'estudis
- Seminaris
- Servei de repografia
- Punt d'informació del Campus
- Dependèncias del Decanat de la Facultat (entresol)
- Coordinació
- Sala de Juntes de la Facultat (E-06) 

Al 3r. pis de la Facultat de Medicina s'ha incorporat una aula especial on els alumnes del Grau en Fisioteràpia realitzen les pràctiques simulades.

  L’experiència clínica de l’estudiantat d’infermeria i de fisioteràpia està garantida per la realització de pràctiques en els serveis de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, situat dins del campus en el qual el nostre Centre compta amb una Unitat Docent de suport per a les pràctiques clíniques. En aquesta Unitat Docent s’hi troba, a més de les aules, la sala d’usuaris d’i nformàtica, el Laboratori d’Habilitats, els despatxos del professorat del Departament d’Infermeria; així com la Unitat de Recerca Biomèdica i una cafeteria. Les pràctiques es realitzen també a l’Hospital Santa Maria, als centres d’Atenció Primària de Salut de diferents localitats de la província, i també en centres sociosanitaris i clíniques privades.
 
Totes les aules d'informàtica estan dotades d’instal·lació fixa de canó digital per a connexió a l'ordinador i pantalla de projecció. Aquestes aules tenen, en determinades hores, personal de suport a l'alumnat (becaris).

La majoria d’aules tenen: ordinador fix, megafonia, instal·lació de so amb amplificador i altaveus, instal·lació fixa de canó digital per a connexió a l'ordinador i pantalla de projecció.

A totes les aules hi ha punts de connexió a la xarxa informàtica de la UdL, a més de la connexió Wi-Fi, que es pot utilitzar en tots els espais comuns i a les aules d'informàtica.
 

Laboratoris estan situats a la Facultat de Medicina (Seu Central). 
- L'aula de microscòpia, amb 25 microscopis binoculars, un videomicroscopi, lupes binoculars, un microscopi de fluorescència i un de contrast de fase.
- Un laboratori polivalent per a la preparació de mostres de microscòpia, cultius cel·lulars i la realització de pràctiques de microbiologia, genètica i biologia molecular.
- Un laboratori per a realització de pràctiques de bioquímicca, fisiologia i biofísica.

L' Osteoteca també està situada a l'edifici de la Facultat de Medicina (Seu Central), amb 6 taules hexagonals d'estudi, 4 negatoscopis (2 de 4 cossos i 2 de 2 cossos) i un sistema de projecció per ordinador.

Sala de dissecció. Situada a la Facultat de Medicina (Seu Central), amb tres estances:
- Àrea d'entrada, amb rentamans.
- Àrea docent, amb 5 taules de dissecció, una taula de microdissecció, 3 negatoscopis (de 4 cossos cada un), i un sistema de projecció per ordinador.
- Àrea tècnica, amb les cambres frigorífiques i tots els dispositius necessaris per preparar i emmagatzemar els cadàvers i les disseccions.

Àrea docent específica de simulacions clíniques Situada a la Unitat Docent de l'HUAV. Està formada per sis dependències, dues dels quals es destinen als simuladors robotitzats d'alta gamma (tipus SIMAN® i AKM8481-S®) i la resta d'espais simulen consultes i una sala d'operacions.

Aula de videoconferencies  A l'Edifici Annex a la Unitat Docent de l'HUAV.