Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Reconeixement de crèdits

 Quins crèdits es poden convalidar?

En principi, es pot convalidar tot tipus de crèdits, sempre que la Coordinadora de Relacions Internacionals, Dra. Montse Rué (Facultat de Medicina),  i/o del Coordinador de Relacions Internacionals de la , Sr. Fran Valenzuel (Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia) hi estigui d'acord. Caldrà considerar els continguts de les assignatures a destinació i la càrrega lectiva.

Abans de l'estada, l'estudiant ha d'acordar, amb la Vicedegana, els estudis que cursarà a destinació i els estudis de la UdL que se li convalidaran. Com a criteri general, no es poden convalidar les assignatures suspeses, que s'han de cursar a la UdL.

Quants crèdits es poden convalidar?

El nombre màxim de crèdits que es pot convalidar es basa en la durada de l'estada:

  • mig curs = 30 crèdits ECTS
  • un curs sencer = 60 crèdits ECTS

El sistema de reconeixement adoptat per al programa Sòcrates/Erasmus s'anomena ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits). La Comissió Europea promou l'ECTS com a llenguatge comú per facilitar el reconeixement acadèmic entre diferents universitats.

Els crèdits i les qualificacions ECTS no substitueixen els crèdits i qualificacions de cada universitat, sinó que donen informació complementària sobre el rendiment acadèmic de l'estudiant, des d'un punt de vista quantitatiu i qualitatiu.

Crèdits ECTS

Cada assignatura té un nombre de crèdits locals (específics a cada universitat) i, a més a més, un nombre de crèdits ECTS, que faciliten el càlcul a l'hora de reconèixer matèries cursades en diferents universitats. La càrrega lectiva equivalent a un curs acadèmic sencer és de 60 crèdits ECTS. Per a un semestre/quadrimestre, 30 crèdits ECTS. Per a un trimestre, 20 crèdits ECTS. Aquests són els crèdits ECTS que generalment un estudiant cursarà a destinació, segons el període d'estada.

Qualificacions ECTS

L'escala de qualificacions ECTS representa el rendiment acadèmic de l'estudiant en relació a la resta d'estudiants.

 Qualificacions ECTS
 Nota ECTS Percentatge d'estudiants aprovats que obtenen la qualificació
 ↓    Definició
A 10%    Excel·lent: rendiment acadèmic extraordinari, amb errors necessaris.
B 25%    Molt bé: per sobre de la mitjana, amb alguns errors.
C 30%    Bé: bona feina, amb alguns errors notables.
D 25%    Satisfactori: bé, amb mancances significatives.
E 10%    Suficient: ha assolit els mínims.
F-FX      Suspens: necessita millorar.

Menú Secundari