Inici del Contingut

Programa NÉSTOR

El Programa NÈSTOR depèn del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua.

El seu objectiu és donar suport al'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà.

Els elements bàsics que formen el Programa Nèstor són:

  • Jornades d’Acollida: els/les alumnes de nou ingrés als graus de la UdL tenen, durant la setmana anterior a l’inici de cada curs, un primer contacte amb la que serà la seva universitat. Aquesta acollida consisteix bàsicament en explicar l'organització dels estudis i els centres, donar a conèixer els principals serveis i eines que podran fer servir i ensenyar-los els espais pels que s’hauran de moure. [programa de la jornada d'acollida del curs 2018-19]

  • Tutories: són reunions en les quals alumnes i tutors s’interrelacionen, els alumnes poden resoldre els seus dubtes i els tutors els hi donen suport i orientació. (Individuals i/o grupals).

  • A tot l’alumnat de grau que ingressa a la UdL se li adjudica un tutor o tutora, membre del professorat, sempre que és possible de la titulació que cursa. La tutora o el tutor serà per a l’alumna o l’alumne el seu referent durant els anys que restarà a la universitat, a qui podrà acudir per consultar-li i demanar assessorament sobre els temes o qüestions que vulgui. Qualsevol membre de l’estudiantat pot saber o recordar qui és la seva persona de referència a través de l’enllaç que es troba sota i s’hi pot posar en contacte personalment (acudint al seu despatx) o enviant-li un correu electrònic per establir una cita. Ambdues dades es troben en el següent enllaç:

Qui és el meu tutor o la meva tutora?

  • Tallers: cada centre organitza tallers de formació de temàtica bàsicament transversal, segons les necessitats i la demanda de l’alumnat. Aquests tallers són gratuïts pels alumnes i serveixen per ajudar-los en la seva formació.
  • Coordinadors de Centre: són professors/es dels centres universitaris, encarregats de dinamitzar el procés de tutorització i orientació entre el professorat de la comunitat universitària de la UdL, per tal d'afavorir l'excel·lència acadèmica, la formació integral i l'atenció acurada de l'estudiantat en el seu procés de maduració i aprenentatge


Podeu trobar més informació a Programa NÈSTOR: orientació i tutoria universitària.